Natječaj za radno mjesto “Učitelj/ica tehničke kulture”2021-10-20T14:04:36+00:00

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. — pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Osnovna škola Hugo Kon, Trg Katarine Zrinski 2, 10000 Zagreb raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

  • učitelj/ica tehničke kulture — neodredeno, nepuno radno vrijeme – 9 satì tjedno, 1 izvršitelj/ica.

Opći i posebni uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 — pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne no›’ine“ br.: 6/19 i 75/20).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (preslika),
  • domovnicu (preslika) ili elektronički zapis iz knjige državljana,
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne \/odi kazneni postupak (preslika) ili elektronički zapis – ne starije od dana objave natječaja,
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Zavoda (presììka) ìlì elektronički zapis – ne stariju od dana objave natječaja.

Kandidat/kinja iz članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.: 121/17, 98/19 i 84/21) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 103. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja RH na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema drugim posebnim zakonima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju.

Procjena odnosno testiranje obavit će se putem razgovora/intervjua.

U prijavi su kandidati/kinje navesti e-mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Ako kandidat/kinja ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Rok za podnošen¡e pisanih prijava: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnim pločama škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s traženom dokumentacijom dostaviti na e-mail adresu: osnovnaskola@hugokon.org..

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kinje su izričito sugIasn/i/e da Osnovna škola Hugo Kon može prikupljati, koristiti i dalje obradivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukìadno propisima koji ureduju zaštìtu osobnih podataka.

Natječaj je objavljen dana 18. listopada 2021. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnim pločama škole.

KLASA: 100-01/21/02

URBROJ: 251-448-21-1

Zagreb, 18. listopada 2021.

 

V.d. ravnatelja: Şanja Petrušić-Goldstein

Originalni tekst natječaja potražite ovdje.