Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave2023-10-12T09:57:25+00:00

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Obrazac u pdf formatu preuzmite OVDJE.

Broj poziva: 11. Podaci o školi: Upisati tražene podatke:
 

 

Naziv škole: OŠ Hugo Kon

 

 

 

Adresa: Trg Katarine Zrinske 2
Trg Katarine Zrinske
 

 

Mjesto: Zagreb

 

 

 

E-adresa na koju se dostavlja poziv: osnovnaskola@hugokon.org       (čl. 13. st. 13.)
2. Korisnici usluge su učenici: 7. i 8.

 

razreda
3. Tip putovanja: Uz planirano upisati broj dana i noćenja:
 

 

a) Škola u prirodi dana noćenja
 

 

b) Višednevna terenska nastava dana noćenja
 

 

c) Školska ekskurzija 5 dana 4 noćenja
 

 

d) Posjet dana noćenja
4. Odredište Upisati područje, ime/imena države/država:
 

 

a) Područje u Republici Hrvatskoj  

 

 

 

b) Država/e u inozemstvu Češka

 

5. Planirano vrijeme realizacije

(predložiti u okvirnom terminu od dva tjedna):

14.-18.6.2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Mjesec Datum Mjesec Godina
6. Broj sudionika: Upisati broj:
 

 

a) Predviđeni broj učenika
24
s mogućnošću odstupanja za tri učenika
 

 

b) Predviđeni broj učitelja
 

 

c) Očekivani broj gratis ponuda za učenike  

 

7. Plan puta: Upisati traženo:
 

 

Mjesto polaska Zagreb

 

 

 

Imena mjesta (gradova i/ili naselja) koja se posjećuju: Kutna Hora, Prag, Mlada Boleslav, Plzen i Češky Krumlov

 

8. Vrsta prijevoza: Traženo označiti s X ili dopisati kombinacije:
 

 

a) Autobus koji udovoljava zakonskim propisima za prijevoz učenika
X
 

 

b) Vlak  

 

 

 

c) Brod  

 

 

 

d) Zrakoplov  

 

 

 

e) Kombinirani prijevoz  

 

9. Smještaj i prehrana: Označiti s X ili dopisati traženo:
 

 

a) Hostel  

 

 

 

b) Hotel, ako je moguće: X
bliže centru grada X (Prag)
izvan grada s mogućnošću korištenja javnog prijevoza (Ime grada/gradova)
nije bitna udaljenost od grada (Ime grada/gradova)
 

 

c) Pansion  

 

 

 

d) Prehrana na bazi polupansiona
 

 

e) Prehrana na bazi punoga pansiona X
 

 

f) Drugi zahtjevi vezano uz smještaj i/ili prehranu (npr. za učenike s teškoćama, zdravstvenim problemima ili posebnom prehranom i sl.)  

 

10. U cijenu ponude uračunati: Upisati traženo s imenima svakog muzeja, nacionalnog parka ili parka prirode, dvorca, grada, radionice i sl.:
 

 

a) Ulaznice za Kutna Hora – rudnik srebra

Mlada Boleslav – muzej i proizvodni pogoni Škode

Prag – Židovska četvrt (obilazak s ulaskom u Španjolsku sinagogu)

Plzen – tehnički muzej

Prag – Aquapalace Praha

 

 

 

b) Sudjelovanje u radionicama  

 

 

 

c) Turističkog vodiča za razgled grada Prag i Židovska četvrt
11. U cijenu uključiti i stavke putnog osiguranja od: Traženo označiti s X ili dopisati (za br. 12):
 

 

a) posljedica nesretnoga slučaja i bolesti na putovanju u inozemstvu X

 

 

 

b) zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu X

 

 

 

c) otkaza putovanja X

 

 

 

d) troškova pomoći povratka u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti  

 

 

 

e) oštećenja i gubitka prtljage  

 

12. Dostava ponuda:
Rok dostave ponuda je                         12.11.2023.            godine do 23 59 sati.
Razmatranje ponuda održat će se u školi dana 13,11,2023,

 

U 16 00 sati

 

 

 1. Prije potpisivanja ugovora za ponudu odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:
 2. a) dokaz o registraciji (preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra) iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriran za obavljanje djelatnosti turističke agencije,
 3. b) dokaz o registraciji turističke agencije sukladno posebnom propisu kojim je uređeno pružanje usluga u turizmu (preslika rješenja nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije – organiziranje paket-aranžmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organizaciji izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu ili uvid u popis turističkih agencija koje na svojim mrežnim stranicama objavljuje ministarstvo nadležno za turizam).
 4. Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:
 5. a) dokaz o osiguranju jamčevine za slučaj nesolventnosti (za višednevnu ekskurziju ili višednevnu terensku nastavu),
 6. b) dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika polica).
 7. U slučaju da se poziv objavljuje sukladno čl. 13. st. 12. Pravilnika, dokaz iz točke 2. dostavlja se sedam (7) dana prije realizacije ugovora.

Napomena:

1) Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:

 1. a) prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima,
 2. b) osiguranje odgovornosti i jamčevine.

2) Ponude trebaju biti:

 1. a) u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje pružanje usluga u turizmu i obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili sukladno posebnim propisima,
 2. b) razrađene prema traženim točkama i s iskazanom ukupnom cijenom za pojedinog učenika.

3) U obzir će se uzimati ponude zaprimljene poštom na školsku ustanovu do navedenoga roka (dana i sata), odnosno e-poštom ako se postupak provodi sukladno čl. 13. st. 13. ovoga Pravilnika.

4) Školska ustanova ne smije mijenjati sadržaj obrasca poziva, već samo popunjavati prazne rubrike te ne smije upisati naziv objekta u kojemu se pružaju usluge smještaja sukladno posebnome propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti (npr. hotela, hostela i dr.).

5) Potencijalni davatelj usluga ne može dopisivati i nuditi dodatne pogodnosti.