Natječaj za radno mjesto “Učitelj/ica razredne nastave”2021-10-20T13:58:49+00:00

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/1 2, 126/12. — pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Osnovna škola Hugo Kon, Trg Katarine Zrinski 2, 10000 Zagreb raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

  • učitelj/ica razredne nastave — neodredeno, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica.

Opći i posebni uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine ‘ br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. — pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ br.: 6/19 i 75/20).

Uz pisanu priiavu na națječaj kandidati/kin|e su dužni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (preslika),
  • dokaz o državljanstvu (preslika)
  • uvjerenje da se protìv kandìdata ne vodi kazneni postupak (preslika) ilí elektronički zapis – ne starije od dana objave natječaja,
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Zavoda (preslika) ili elektronički zapis – ne stariju od dana objave natječaja.

Rok za podnošenje pisanih prijava: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnim pločama škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s traženom dokumentacijom dostaviti na e-mail adresu: osnovnaskola@hugokon.org.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat/i/kinje su izričito suglasn/i/e da Osnovna škola Hugo Kon može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji ureõuju zaśtitu osobnih podataka.

Natječaj je objavljen dana 18. listopada 2021. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnim pločama škole.

KLASA: 100-01/21/01

URBROJ: 251-448-21-1

Zagreb, 18. listopada 2021.

 

V.d. ravnatelja: Sanja Petrušić-Goldstein

Originalni tekst natječaja potražite ovdje.